17.10.2018 г.

НЕКРОПОЛИТЕ НА МАЛИ ДОЛ

Овој каталог произлезе како резултат од систематските ископувања на локалитетот Мали Дол во селото Тремник кај Неготи...

А. Папазовска Превземете

19.07.2017 г.

КОПАНИЧАРИТЕ ОД ЗЗН „СТАРИ ЗАНАЕТИ“ НЕГОТИНО

Копаничарството како занает отсекогаш било израз на врвна уметност изработена од рацете на обичниот човек кој на парч...

Д. Чекоровска Превземете

05.01.2017 г.

СВАДБЕНИОТ ОБРЕД ВО НЕГОТИНСКО ВО XIX И XX ВЕК

Изборот на брачен другар, како кај другото население, така и кај населението во Неготинскиот регион, претставува важн...

Д. Чекоровска Превземете

14.07.2016 г.

Водич за етнолошката музејска постава

Етнологијата во Музеј на град Неготино е присутна уште од основањето на музејот. Од тогаш па се до денес е во контину...

Д. Чекоровска Превземете

19.04.2016 г.

ГРНЧАРСТВОТО ВО НЕГОТИНО ОД АНТИКАТА ДО ДЕНЕС

Грнчарството претставува дел од материјалната култура и сведочи за културните традиции на еден народ. Неговите почето...

Д. Чекоровска Превземете