Документи за работењето на Музеј на град Неготино

Превземете

Годишен наративен извештај за работата на музејот за 2021 г.

Првземете

Годишен план за вработување

Превземете

Годишен финансов план за 2022 и квартали за 2022 година

Првземете

Годишна програма за работа

Превземете

Листа на вработени

Превземете

Органограм

Превземете

Правилник за внатрешна организација

Превземете

Правилник за систематизација

Превземете